විකිණීමෙන් පසු සේවාව

ප්‍රවාහන සහතිකය

නිෂ්පාදනයේදී සංක්‍රමණයේදී හානි සිදුවුවහොත් , අපි නැවත නැව්ගත කරන්නෙමු.

තත්ත්ව සහතිකය

වගකීම් කාලය තුළ ගුණාත්මක ගැටළු ඇති වුවහොත්, අපි නැවත සේවයේ යොදවන්නෙමු.

අභිරුචි සේවාව

ඔබට අභිරුචි අවශ්‍යතා තිබේ නම්, ඔබට සේවය කිරීමට අපට වෘත්තීය නිර්මාණකරුවන් සිටී.